KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

I Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Firma PRO-KOM BIS, wł. Magdalena Tarasek – Centrum Medyczne EDEN w Myszkowie, ul. Zawiercka 18, w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (Administrator). Dane kontaktowe Administratora tel.: 798-984-984, 798-985-985 lub poprzez email: prokom.bis@gmail.com

Cele przetwarzania danych osobowych

„Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego” art.9 ust.2 h RODO.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych;
 • ustawa z dnia 24.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;
 • ustawa z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • ustawa z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawa z dnia 5.12.2008r. o zwalczaniu i zapobieganiu chorobom zakaźnym u ludzi;
 • ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej;
 • ustawa z dnia 8.06.2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;.

Odbiorcy danych

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Firma PRO-KOM BIS wł. Magdalena Tarasek – Centrum Medyczne EDEN w Myszkowie, ul. Zawiercka 18, informuje Pacjenta, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Pacjentowi oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta; upoważnionym przez Firma PRO-KOM BIS wł. Magdalena Tarasek – Centrum Medyczne EDEN w Myszkowie, ul. Zawiercka 18, osobom zatrudnionym u administratora lub związanym z Firma PRO-KOM BIS wł. Magdalena Tarasek – Centrum Medyczne EDEN w Myszkowie, ul. Zawiercka 18, umowami cywilnoprawnymi o podwykonawstwo lub o świadczenie usług w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; podmiotom realizującym w części lub w całości świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania wystawionego przez osoby zatrudnione; podmiotom wykonującym zawód medyczny udzielający świadczeń w ramach konsylium medycznego, konsultacji (w tym także telekonsultacji z wykorzystaniem środków przekazu na odległość); podmiotom współuczestniczącym w procesie diagnostyczno – terapeutycznym lub nadzoru nad pacjentem, w szczególności jednostkom edukacyjnym, pomocy społecznej, kuratorom sądowym, innym podmiotom leczniczym; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Firma PRO-KOM BIS wł. Magdalena Tarasek – Centrum Medyczne EDEN w Myszkowie, ul. Zawiercka 18; podmiotom odpowiedzialnym za organizowanie, finansowanie, nadzór, sprawozdawczość nad wykonywaniem umowy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna), organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 • w przypadku dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon
 • w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 • w przypadku dokumentacji medycznej lub danych o innym charakterze, stanowiących materiał istotny z punktu widzenia naukowego lub naukowo – badawczego, przez okres 50 lat,
 • poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Pacjenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Firma PRO-KOM BIS wł. Magdalena Tarasek – Centrum Medyczne EDEN w Myszkowie, ul. Zawiercka 18 kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych

Pacjentowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania. Pacjentowi nie przysługuje prawo do żądania ich usunięcia ani czasowego lub trwałego ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Pacjent posiada prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy Firma PRO-KOM BIS wł. Magdalena Tarasek – Centrum Medyczne EDEN w Myszkowie, ul. Zawiercka 18, przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Pacjenta, Pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Firma PRO-KOM BIS wł. Magdalena Tarasek – Centrum Medyczne EDEN w Myszkowie, ul. Zawiercka 18, informuje, że podanie następujących danych (łącznie lub w części) jest wymogiem obowiązkowym, wynikającym z przepisów prawa i warunkuje realizację świadczeń medycznych: imię, nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, PESEL, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, imię i nazwisko osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia lub upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej Pacjenta, dane osobowe dotyczące zdrowia, o których mowa w art. 9 RODO. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem rozliczenia świadczenia medycznego udzielonego w trybie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych jest udzielenie świadczenia wyłącznie w trybie o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j.). Dalsze świadczenia nie będą mogły być realizowane. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem rozliczenia świadczenia jako udzielonego w ramach przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych jest wezwanie Pacjenta do sfinansowania świadczenia niezwłocznie po udzieleniu świadczenia, o ile nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 15 ustawy o działalności leczniczej.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: prokom.bis@gmail.com